Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Artykuły

Kolejne staże zagraniczne w ZSP NR 2 w Krośnie

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie w sierpniu 2016 roku rozpoczął realizację kolejnego już projektu ,,Europejskie podróże po wiedzę i doświadczenie zawodowe - staże zagraniczne„ w ramach projektu ,,Erasmus + - ,,Mobilność edukacyjna osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego". Do współpracy przy powstaniu i realizacji projektu zostały tym razem zaproszone trzy firmy zagraniczne: hiszpańska - euroMind Projects, portugalska - Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, włoska - Sistema Turismo. Realizacja tego projektu umożliwi udział w stażach zagranicznych większej liczbie uczniów uczą-cych się w różnych zawodach, ponieważ koordynator projektu nawiązał współpracę z nowymi part-nerami we Włoszech i Portugalii. Po wiedzę do Ubedy w Hiszpanii wyruszy grupa 16 uczniów. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów. Gościnne Rimini we Włoszech przyjmie na staż 16 uczniów i 2 nauczycieli. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji T.4 – Produkcja wyrobów cukierniczych i kwalifikacji i T.6. Sporządzanie potraw i napojów. Barcelos w Portugalii pozna 16 uczniów oraz 2 nauczycieli. Uczniowie ci przygotowują się do egzaminu potwierdzającego zdobycie w zawodzie kwalifikacji A.19. Wykonywanie zabie-gów fryzjerskich. Każda grupa składa się zarówno z uczniów zasadniczej szkoły zawodowej jak i technikum.
Program stażu dla uczniów został tak skonstruowany, aby uczestnicy mieli możliwość poszerzenia wiedzy i umiejętności w zakresie nauczanej kwalifikacji. Ponadto odbycie staży ułatwi stażystom start na rynku pracy i sprostanie dużym wymaganiom, jakie stawiane są przez pracodawców, a profesjonalne i nowoczesne przygotowanie zawodowe wpłynie na spadek bezrobocia wśród mło-dych osób. Udział w zagranicznych stażach nauczycieli przedmiotów zawodowych jest równie cen-ny i przynosi wiele korzyści. Są oni otwarci na ciągłe podnoszenie kwalifikacji i czerpanie z do-świadczenia europejskich partnerów. Dostrzegają konieczność dostosowania kształcenia do pozio-mu światowego, a opracowany dla nich program staży umożliwia między innymi zdobywanie no-wej wiedzy i doskonalenie umiejętności, które będą mogli przekazać swoim uczniom. Staną się oni także propagatorami idei uczenia się przez całe życie, czyli kształtowania nawyku ciągłego podno-szenia kwalifikacji zawodowych.
We wrześniu bieżącego roku odbyła się rekrutacja, która wzbudziła wiele emocji, ponieważ chęt-nych do wzięcia udziału w zagranicznych praktykach było więcej niż oferowanych miejsc. Zakwa-lifikowani uczniowie i nauczyciele w ciągu najbliższych miesięcy będą przygotowywać się do wy-jazdu. Mianowicie wezmą udział w przygotowanych przez szkołę specjalnie dla nich zajęciach kul-turalno – pedagogicznych, kursach językowych z lektorem oraz umieszczonych na platformie Mo-odle kursach on-line opracowanych na podstawie przesłanych przez partnerów z poszczególnych krajów słowników pojęć branżowych. Wyposażonym w wiedzę o kraju partnera i znajomość słow-nictwa sektorowego stażystom będzie łatwiej odnaleźć się w nieznanym otoczeniu.
Podjęte przez szkołę działania w celu umożliwienia uczniom zagranicznych praktyk wpłyną pozy-tywnie na jakość kształcenia i uatrakcyjnią ofertę edukacyjną.


Autor: Małgorzata Płatek (ZSP Nr 2 w Krośnie)

01 Hiszpania

02 Portugalia

03 Wlochy

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.