Rok Szkolny 2011/2012
Dzień Otwarty
„Pierwsze kroki w zawodzie”
XVI edycja Wojewódzkiego Turnieju o Tytuł „Najlepszego Ucznia w Zawodzie Cukiernik”
Fabryka Piernika
Szpetnar Cup
Przy deserze o Niepodległej

Rok Szkolny 2011/2012

Program „Uczenie się przez całe życie”

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła po raz pierwszy podjęła się realizacji projektu Leonardo da Vinci Mobilność — „Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji”. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”.


W ramach projektu szesnastu uczniów naszej szkoły odbędzie dwutygodniowe staże (07.04.2013 r. – 21.04.2013 r.) w zakładach sektora żywnościowego i usługowego, zrzeszonych przez Regionalną Izbę Rzemiosła w Langwedocji-Roussillon (południowa Francja). Przed wyjazdem na staż uczniowie odbędą dwudziestogodzinny kurs z przygotowania kulturalno-pedagogicznego oraz dziewięćdziesięciogodzinny kurs z języka francuskiego.


Projekt „Nowe doświadczenia zawodowe na stażu we Francji” skierowany jest do uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej - pracowników młodocianych, kształcących się w zawodach: cukiernik, kucharz małej gastronomii, piekarz. Celem projektu jest integracja młodzieży poprzez wspólne działania w kierunku wymiany: zawodowej – odbycie uczniowskich staży, kulturalnej - poznanie kultury regionu oraz działań w zakresie edukacji językowej – poznanie języka partnera ze szczególnym uwzględnieniem terminologii branżowej przy jednoczesnym wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Rezultaty projektu:

Wymiana zawodowa - głównym założeniem projektu jest zwiększenie atrakcyjności kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wymianę doświadczeń zawodowych, nabycie i wykorzystanie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji. Efektem tych działań będzie zwiększenie mobilności i kreatywności zawodowej, szansy i atrakcyjności na zatrudnienie na lokalnym i europejskim rynku pracy, poznanie środowiska zawodowego, organizacji i kultury pracy w innym kraju. Ponadto uczniowie, jako młodzi adepci sztuki gastronomicznej będą mieli możliwość poznania kuchni francuskiej, regionu, w którym odbywa się staż, kultury, obyczajów i nawyków żywieniowych, specyfiki funkcjonowania francuskiej branży gastronomicznej oraz kultury pracy w innym kraju. Dodatkowo staż poza granicami kraju, w nieznanym dotychczas środowisku, wpłynie korzystnie na rozwój osobowościowy – uczniowie usamodzielnią się, nabiorą pewności siebie oraz wykształcą umiejętność pracy w zespole.

Wymiana kulturalna – pozwoli uwrażliwić na różnice mentalne i kulturowe, ukształtować poczucie przynależności do Wspólnoty Europejskiej, poznawać walory turystyczne, historyczne i regionalne kraju partnerskiego, przełamywać bariery, stereotypy, uprzedzenia i przekonania ksenofobiczne.

Wymiana językowa – zarówno kurs językowy, w którym będą uczestniczyć uczniowie przed wyjazdem jak i bezpośrednie obcowanie z językiem w trakcie pobytu we Francji umożliwi skuteczne komunikowanie się w języku obcym ze szczególnym uwzględnieniem języka zawodowego umożliwiającego prawidłowe wykonywanie zadań i poleceń zleconych przez pracodawców – opiekunów stażystów. Wartością dodaną realizowanego projektu będzie zachęcanie innych uczniów do uczenia się języków obcych.

Dziennik elektroniczny

idziennik logo

W przypadku braku możliwości zalogowanie się na indywidualne konto iDziennika, proszę zapoznać się z tymi informacjami.

Projekty EFS

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.